ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Т.Г. Четверикова

Анотація


У статті розкрито особливості формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів.

Визначено, що формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів відбувається з урахуванням взаємозв’язку компетентності в галузі використання комп’ютерної техніки та компетентностей в галузі методик навчання відповідних предметів з використанням комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання. 


Ключові слова


вчителі початкової школи;компетенція;інформаційна компетентність;інформатичні компетенції;інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Проблема формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії [Електронний ресурс] / В. М. Барановська // Педагогічний дискурс – 2011. – № 10. – С. 29. Режим доступу : file:///C:/Users/User/Downloads/peddysk_2011_10_7.pdf.

ICT Competency standards for teachers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210e.pdf. – Назва з титул. екрану.

Насырова Н. Х. Проектирование подготовки студентов гуманитарных факультетов классического университета по информатике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.08 / Н. Х. Насырова ; Казан. гос. ун-т. - Казань, 2000. – 17 с.

Быков С. А. Формирование информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей начальних классов : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / С. А. Быков. – Новокузнецк, 2009. – 20 с.

Петухова Л. Є. Становлення поняття «інформатичні компетентності» та рівні їх діагностики у майбутніх учителів початкової школи / Л. Є. Петухова // Наука і освіта. – 2008. – № 8/9. – С. 193–198.

Казаков Ю. М. Педагогічні умови застосування медіа-освіти у професійній підготовці майбутніх учителів / Ю. М. Казаков. – Луганськ, 2007. – 213 с.

К. П. Осадча. Європейські норми та стандарти компетентості учителів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій / К. П. Осадча // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Благодій. фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : ЕКМО, 2009. – Вип. 1. – С. 132–141.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234